Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki: ● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; ● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności; ● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego; ● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy); ● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferujemy w ramach projektu? ● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej; ● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.); ● Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.); ● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Jakie dokumenty musisz złożyć? ● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych); ● Orzeczenie o niepełnosprawności; ● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA! Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem. Fundacja Znajdź Pomoc al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28 Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!
Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/