Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”, polegający na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku.

Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia
konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena nastąpi w oparciu o
kryteria zawarte w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród
uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium
w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres
9 miesięcy roku akademickiego 2020/2021. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom
pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego
kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach
I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą).
REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną
do fundacji, znajdują się na stronie internetowej: www.fpdn.org.pl w zakładce „aktualności”.