Stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni. Świadczenie może być przyznane tylko osobie, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności i polskie obywatelstwo.

Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności w Biurze Obsługi Studenta, gdzie zostanie on zweryfikowany pod kątem zgodności z informacjami zawartymi w załączonej dokumentacji. W przypadku zgodności tych informacji wniosek zostanie zaakceptowany i przyjęty. W przypadku braków we wniosku, niezgodności danych, konieczności uzupełnienia bądź poprawki wniosek zostanie zwrócony studentowi do uzupełnienia.

W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginały dokumentów do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni.

Więcej informacji w Biurze Obsługi Studenta, VI piętro