Ze wsparcia może skorzystać student/doktorant spełniający łącznie poniższe warunki:

 • osoba ze statusem studenta lub doktoranta, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jak i osoba bez orzeczenia, która jest w stanie formalnie udokumentować wystąpienie czynników utrudniających funkcjonowanie w życiu społecznym oraz deklarująca szczególne potrzeby, w szczególności osoby:

  a) z zaburzeniami uwagi i uczenia się;
  b) z zaburzeniami w komunikacji;
  c) cechujące się niskim poczuciem własnej wartości;
  d) mające problem z wyrażaniem własnego zdania, wystąpieniami publicznymi;
  e) mające problem z kontrolowaniem emocji;
  f) z zaburzeniami psychicznymi (np. zaburzenia nastroju, lękowe, adaptacyjne, psychotyczne, nerwice);

  g) mające problemy w adaptacji w nowym środowisku/kraju/kulturze;
  h) które doświadczyły aktów przemocy, nietolerancji, dyskryminacji;
  i) które w wyniku silnych przeżyć losowych (śmierć bliskiej osoby, wypadek, ciężka choroba i inne wypadki losowe) odczuwają samotność, obniżony nastrój, są zagrożone załamaniem nerwowym, depresją, kryzysem itp.;

  j) doświadczające innych trudności/barier, które w ich wyniku nie są w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej i życiu społecznym.
  k) kandydaci na studia/studenci z zagranicy, który posiadają/deklarują niepełnosprawność, ale nie posiadają uznawanych w Polsce orzeczeń lub kandydaci na studia/studenci z zagranicy, którzy deklarują wystąpienie u nich ww. problemów/barier.

  Przy czym wymóg formalnego udokumentowania jest spełniony przez przedstawienie zaświadczenia lub dokumentacji wystawionej przez odpowiedniego specjalistę lub właściwą instytucję stwierdzających istnienie czynników lub potrzeb wskazanych w pkt a-k powyżej.

 • posiadający uregulowany status studenta/doktoranta w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
 • nie przebywający na długoterminowym urlopie od zajęć