Ze wsparcia może skorzystać student/doktorant spełniający łącznie poniższe warunki:

  • legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym dokumentem,
  • posiadający uregulowany status studenta/doktoranta w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
  • nie przebywający na długoterminowym urlopie od zajęć