Wsparcie udzielane jest osobom mającym status studenta lub doktoranta:

  • z niepełnosprawnością (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności);
  • ze szczególnymi potrzebami.

Do grupy osób z niepełnosprawnościami należą osoby: 

- posiadające całościowe zaburzenia rozwoju; 

- z epilepsją; 

- posiadające choroby narządu wzroku, ruchu, słuchu, mowy; 

- posiadające choroby układu (pokarmowego, oddechowego i krążenia, moczowo-płciowego, krwiotwórczego); 

- mające inne schorzenia. 

Do grupy osób ze szczególnymi potrzebami należą: 

- z niepełnosprawnością, nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności (wykazujące szczególne potrzeby zdrowotne, których sytuacja znajduje potwierdzenie w dokumentacji medycznej); 

- przewlekle chorujące, nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, (wykazujące szczególne potrzeby zdrowotne, których sytuacja znajduje potwierdzenie w dokumentacji medycznej); 

-  z zaburzeniami psychicznymi; 

- posiadające trudności w obrębie narządu ruchu, wzroku, słuchu, aparatu mowy; 

- z trudnościami w pisaniu i czytaniu; 

mające inne trudności (posiadające aktualną dokumentację potwierdzającą występowanie barier).