W ramach oferowanego wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta dydaktycznego.

Zakres wsparcia asystenta dydaktycznego obejmuje:

  • wsparcie przy sporządzaniu notatek (w uzasadnionych przypadkach);
  • wsparcie w komunikacji podczas zajęć i konsultacji z wykładowcami, z promotorem, przy dokonywaniu formalności w Biurze Obsługi Studenta, Rektoracie, Bibliotece;
  • udzielanie doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/doktorant z niepełnosprawnością nie będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia w AEH;
  • inny rodzaj wsparcia niezbędny dla prawidłowego samodzielnego funkcjonowania w życiu akademickim, który obejmuje czynności związane wyłącznie z procesem dydaktycznym.

 Asystent dydaktyczny również może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w formie online.


 Aby ubiegać się o wsparcie asystenta dydaktycznego należy:

1. wypełnić wniosek wraz z klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

2. dostarczyć wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

  • osobiście do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (II piętro, pokój 233);
  • przesłać skany (pdf) na e-mail: bon@vizja.pl;
  • przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa (z dopiskiem BON).