„PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROJEKTU „UCZELNIA NA MEDAL!”

Z dniem 31.12.2023 r. kończymy realizację  projektu pn. „Uczelnia na medal!”.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom i firmom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególne podziękowania należą się uczestnikom projektu – studentom, pracownikom administracyjnym i dydaktycznym.

Nasz wspólny czas dobiegł końca, obok ogromu pracy i rozwiązywania trudnych problemów, okres ten przyniósł wiele nowych i  innowacyjnych rozwiązań, z których będziemy teraz korzystać, zapewniając tym samym pełną dostępność uczelni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Jednostką organizacyjną uczelni, która odpowiadała za wdrażanie projektu było Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

Z wielką przyjemnością informujemy, iż zrealizowaliśmy wszystkie cele projektu, tj. uzyskaliśmy pełną dostępność uczelni w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, oraz administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia.


 W ramach realizacji projektu biuro BON:

- wsparło adaptacje procesu kształcenia u ponad 300 studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Sukces ten nie byłby możliwy bez wspaniałej współpracy, zaangażowania kadry dydaktycznej oraz administracyjnej uczelni a także specjalistów zatrudnionych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych;

-  współpracowało z ponad trzydziestoma asystentami dydaktycznymi, którzy na co dzień wspierali studentów podczas procesu kształcenia, w trybie stacjonarnych i on-line;

- współpracowało z ponad dziesięcioma tłumaczami języka migowego, którzy dokonywali przekładu mowy dźwiękowej na PJM podczas zajęć i innych przedsięwzięć organizowanych na uczelni;

- wdrożyło na stronie głównej uczelni innowacyjne narzędzie do prowadzenia wideokonferencji przy wsparciu tłumacza języka migowego, usprawniło to komunikację osób niesłyszących z kluczowymi działami obsługującymi kandydatów na studia, studentów i doktorantów;

- utworzyło i koordynowało pracę Centrum Sportu i Relaksacji, w ramach którego powstały trzy sale sportowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zostały one wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia do ćwiczeń. Studenci ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z alternatywnych zajęć sportowych –  indywidualnych lub grupowych. Zakupiono również gry i pomoce dydaktyczne usprawniające koncentracje, logiczne myślenie oraz kreatywność. Z gier w pełni mogą korzystać osoby niewidome i słabowidzące;

- utworzyło i koordynowało pracę  Centrum Wsparcia i Rozwoju, w ramach którego studenci i pracownicy mogli korzystać ze wsparcia specjalistów w formie indywidualnych konsultacji: coacha, psychologa i lekarza psychiatry. Prowadzono 17 różnych grup wsparcia, w tym grupy z wykorzystaniem elementów arteterapii;

- koordynowało realizację alternatywnych lektoratów z języka angielskiego, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób niewidomych i niesłyszących;

- utworzyło i koordynowało pracę Centrum Adaptacji i Technologii Wspierających, dzięki czemu studenci i pracownicy uczelni mogli korzystać z technologii wspierających kształcenie, adaptacji materiałów i specjalistycznego poradnictwa oraz szkoleń;

- wyposażyło pracownie komputerowe oraz bibliotekę w stanowiska pracy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- zakupiło sprzęt multimedialny i urządzenia wspierające proces kształcenia: interaktywne tablice multimedialne i  flipcharty, zestawy do prowadzanie wideokonferencji, system kolejkowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, słuchawki wyciszające, dyski przenośne. Aula wykładowa została wyposażona w interaktywną mównicę, dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, specjalistyczne krzesła i alternatywne oświetlenie;

- koordynowało proces audytów dostępności stron internetowych i następnie adaptacji stron uczelni do aktualnych wymogów WCAG;

- zakupiło autobus dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- dostosowało przestrzeń uczelni do potrzeb osób niewidomych poprzez oznakowanie tabliczkami w j.brajla kluczowych pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych, korytarzy i łazienek, jak również zainstalowanie systemu informacyjno-nawigacyjnego typu Totupoint;

- koordynowało wdrożenie wytycznych w zakresie edukacji włączającej i procedur zarządzania niepełnosprawnością;

- zrealizowało liczne szkolenia, kursy i spotkania ponoszące wiedzę, umiejętności i świadomość pracowników uczelni w obszarze komunikacji i pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Realizowane były szkolenia i spotkania z zakresu edukacji włączającej, adaptacji procesu kształcenia, dostępności cyfrowej, kursy j.migowego i wiele innych.


W projekcie wzięło udział 234 studentów i studentek z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami oraz153 pracowników Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, w tym 77 pracowników administracyjnych oraz 76 pracowników dydaktycznych.

Projekt pn. „Uczelnia na medal!” nr RPWP.03.05.00-00A082/19 był realizowany w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Wartość projektu wyniosła 3 911 355,85 zł, w tym dofinansowanie 3 791 355,85 zł

(3 296 490,71 zł z UE).


W połowie stycznia będą przedstawione szczegółowe informacje o aktualnych formach wsparcia dla studentów

z niepełnosprawnościami.