Celem adaptacji jest wyrównanie szans edukacyjnych osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w pełnym dostępie do kształcenia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie przy jednoczesnym zachowaniu pełnych wymagań merytorycznych. Adaptacje mają zastosowanie do wszystkich form i kierunków studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz kształcenia w szkołach doktorskich prowadzonych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i filiach uczelni.

O dostosowanie procesu kształcenia mogą ubiegać się studenci i doktoranci, którzy posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności i/ lub mają szczególne potrzeby.

Aktualne informacje na temat zasad ubiegania się o adaptacje umieszczone są na stronie w zakładce Karta Adaptacji.