Akademia Ekonomiczna – Humanistyczna w Warszawie realizuje Projekt pn.: „Uczelnia
na medal!” w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, w szczególności
w zakresie architektonicznym, komunikacyjnym, administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia.

 

Projekt realizowany będzie poprzez następujące działania:

  1. Zwiększenie dostępności procesu rekrutacji dla os. z niepełnosprawnościami(w tym zapewnienie tłumacza j. migowego podczas procesu rekrutacji).
  2. Wsparcie indywidualnego rozwoju studentów poprzez zapewnienie porad psychologa, psychiatry, opiekę psychoterapeuty/life coacha, indywidualne sesje rozwojowe i uczestnictwo w grupach warsztatowo-rozwojowych
  3. Rozszerzenie form aktywności fizycznej studentów z niepełnosprawnościami poprzez modernizację i utworzenie specjalistycznych sal gimnastycznych i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.
  4. Dostosowanie strony internetowej uczelni do aktualnych wymogów WCAG.
  5. Utworzenie Centrum Adaptacji w celu dostosowywania materiałów edukacyjnych/informacyjnych do indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami na zlecenia kadry dydaktycznej (wydruki w brajlu, powiększony wydruk, itp.)
  6. Zniwelowanie barier komunikacyjnych i infrastrukturalnych uczelni (poprzez  m in: zastosowanie w budynku oznaczeń nawigacyjnych dla osób niewidomych, zakup nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową.
  7. Zwiększenie wiedzy i świadomości wśród członków społeczności akademickiej na temat rodzajów niepełnosprawności poprzez specjalnie dedykowane szkolenia i warsztaty.
  8. Zwiększenie umiejętności pracowników naukowo - dydaktycznych i administracyjnych w zakresie pracy/komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami poprzez dedykowane dla nich szkolenia.
  9. Podniesienie jakości zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie procedur kształcenia zapewniających pełną dostępność uczelni.
  10. Zwiększenie dostępu do alternatywnych form i narzędzi wspomagających naukę języka obcego dla osób z niepełnosprawnościami (w tym indywidualne konsultacje językowe z lektorem oraz dostęp do specjalnie przystosowanych komputerów i platformy edukacyjnej)

 

Całkowita wartość projektu: 3 911 355,85 PLN

Wkład ze środków UE : 3 296 490,71 PLN

 

 

Aby się zapisać skorzystaj z poniższych formularzy: