"Uczelnia na medal!"

Projekt pn. „Uczelnia na medal!” nr RPWP.03.05.00-00A082/19 był realizowany w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu wynosiła 3 911 355,85 zł, w tym dofinansowanie 3 791 355,85 zł (3 296 490,71 zł z UE).

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia - co doprowadziło do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Projekt był realizowany w okresie 04.11.2019-31.12.2023.