Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, Uczelnia w ramach ww. dotacji może udzielać wsparcia tylko i wyłącznie o charakterze ogólnym określonym w zamieszczonym na końcu strony Regulaminie. Wnioski o przyznanie wsparcia wraz z Regulaminem znajdują się na dole strony.Od dnia 25.05.2018 dla przyznania wsparcia konieczne jest zapoznanie się i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu uzyskania wsparcia należy: pobrać jeden z poniższych wniosków w postaci pliku word plus dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych, wypełnić we wskazanych polach, wydrukować, podpisać oraz przesłać skany pocztą elektroniczną na adres: bon@vizja.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa z dopiskiem BON

Można również wypełnić wniosek, wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście wraz dokumentami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, VI piętro, pok. 608.

Do wniosku należy także załączyć aktualne orzeczenie właściwego organu potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub inny formalny dokument potwierdzający niepełnosprawność lub dysfunkcję, a w przypadku asystenta lub tłumacza także aktualny plan zajęć

Wszystkie wnioski rozpatruje pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Student zostanie powiadomiony za pośrednictwem maila zwrotnego, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od kiedy może liczyć na wnioskowane wsparcie.

Szczegółowe zasady wnioskowania o wsparcie są zawarte w Regulaminie BON.