Kto może ubiegać się o wsparcie?

Ze wsparcie może skorzystać student/doktorant spełniający łącznie poniższe warunki:

  • legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym dokumentem,
  • posiadający uregulowany status studenta/doktoranta w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
  • nie przebywający na długoterminowym urlopie od zajęć

Wnioski o dofinansowanie wsparcia

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom WSFiZ, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, Uczelnia w ramach ww. dotacji może udzielać wsparcia tylko i wyłącznie o charakterze ogólnym określonym w zamieszczonym na końcu strony Regulaminie. Wnioski o przyznanie wsparcia wraz z Regulaminem znajdują się na dole strony.

W celu uzyskania wsparcia należy złożyć wniosek i dostarczyć go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych pok. 608. Szczegółowe zasady wnioskowania o wsparcie są zawarte w Regulaminie. Wnioski o przyznanie wsparcia wraz z Regulaminem znajdują się na dole strony w formie załączników.